บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่ 1

มีเ ค ล็ ดลั บมาบอก อย ากรุ่งเรือง อย ากมีทรั พย์ในกระเป๋ามาก ค้าขายเงินดี กำไรงาม

สวดคาถาหลวงพ่อຣวຢต้องบอกก่อนว่า หลวงพ่อຣวຢนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธย า

หลวงพ่อຣวຢ ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์ หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตต ามหานิยม

โชคล าภ นอกจากวั ตถุมงคลเครื่องร างของข ลั ง ที่ถูกกล่าวข านมาหลายปีนอกจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า

คนทำมาหากินก็ยังบูช าสวดคาถา ขอพรเสริมมงคลให้ลูกร่ำຣวຢเป็นคาถาเรียกทรัพย์ บางคนเรียกว่า

คาถามหาเฮง ใครก็ตามที่ได้บูช าพร้อมกับท่องบทสวดหลวงพ่อຣวຢอยู่เป็นประจำก็จะช่วยเสริมความร่ำຣวຢ

ให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่องยังไง อาจจะท่องก่อนออกจากบ้านหรือท่องก่อนการค้าขาย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อຣวຢ

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า

สั พพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สั พพะสิทธิ ภะวันตุเม

สวดเพื่อขอโชคล าภและทำมาหากินให้ร่ำຣวຢ