.สาธุๆ .สาธุๆ บุญพาวาสนาส่ง มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ค้ำชู ได้บ้าน ได้รถ รับเงินเข้ากระเป๋ารัว..!

.สาธุๆ .สาธุๆ บุญพาวาสนาส่ง มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ค้ำชู ได้บ้าน ได้รถ รับเงินเข้ากระเป๋ารัว..!

เรียกได้ว่าเรื่องของดว งชะต าຮาศีนั้นมีเปลี่ยนแปลงกันได้ทุกเวลา และเ ชื่ อว่าเราชาวไทยนั้นก็เชื่ อเรื่องพวกนี้ มาตั้งแต่สมัย

โบราณแล้ว ถึงแม่ว่าเราไม่อาจจะเป็นได้ตามว่า มันมีจริงหรือไหม เชื่ อได้มากน้อยแค่ไหนแต่เรานั้นก็เลือกที่จะเชื่ อเราเป็นอีก

หนึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ ย วจิ ตใจและวันนี้เราจะมาเปิดคนดว ง คนมีบุญ 4 วันเกิด เร็วนี้มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ เงินทองใช้ไม่ข าดมือมีบ้าน

มีรถหมดห นี้ จะมีวันไหนกันบ้างนั้นเรานั้น ไปดูเลยจ้า

อันดั บ 4 ผู้ที่ เกิดวันพุธ

คนที่เกิดวันนี้ หากมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ จะก้าวหน้าและเติบโต ไวมาก ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและ คู่ครอง คนเกิดวันนี้หากทำงาน

ที่เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม เสื้อผ้า จะเติบโต และก้าวหน้าไวมาก ทั้งงานประจำ และธุรกิจส่วนตัว ให้ระวังเรื่องการใช้เงิน

เพื่อตอบส น อ งความต้องการตัวเอง จะทำให้มีปัญห าขั ดสน เรื่องเงินทอง ดว งชะต า จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ มีเงินทอง

ใช้ไม่ข าดมือ มีบ้าน มีรถ หมดห นี้สิน และดว งยังดีย าว ด้านโชคล าภก็ มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโต เลขทะเบียนรถ

จะให้โชค อ่ านแล้วดีแชร์เก็บไว้นะ ให้โชคเข้าข้างเป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่าน ຮาศีเดียวกับท่านนักษั ตรเดียวกับท่าน

จะได้อ่านไปด้วยขอให้ท่านประส บพบเจอ แต่สิ่งดีในชีวิ ต โชคล าภมากมาย ด้วยเทอญ สาธุ

อันดั บ 3 ผู้ที่ เกิดวันอาทิตย์

 

คนเกิดวันนี้ถือเป็นคนเจ้าเส น่ห์ แต่กว่าจะลงเอยกับ ใครก็ไม่ได้ง่าย ต้องศึกษ าเรียนรู้ กันนานพอสมควร บางคนคบไป

ก็เพิ่งมารู้ว่าไม่ใช่ ก็แยกย้ายกันไป คนเกิดวันนี้หากทำง า น ที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้ จะร ว ยเร็วมาก ยิ่งค้าขายทาง

ช่องทางออนไลน์ จะร ว ยตั้งแต่อายุยังน้อย คนทำง า นประจำเจ้านาย มักจะเอ็ นดูได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ไวกว่าเพื่อน

รุ่นเดียวกันดว งชะต า จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ มีบ้านมีรถ หมดห นี้สิน และ ดว งยังดีย าวจ น ด้านโชคล าภ

ก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ ได้เงินก้อนโต ความฝันรุ่งส าง จะให้โชค

อันดั บ 2 ผู้ที่ เกิดวันอังคาร

คนเกิดวันนี้ดว งชะต าตอนเล็กมักจะต้องดิ้ นร น ลำบ ากมา พอสมควร แต่ชะต าชีวิ ตจะสอนให้แกร่ง เพื่อโตมาจะเป็นคน

ที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การง า น คนเกิดวันนี้หากทำง า นอิสระ จะร ว ยเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันร ว ยแบบเ ฉี ย บพลันทำง า น 2 ถึง 3ปี

มีเงินซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแ ร ง ตัวเองได้แล้ว แต่หากทำง า นประจำ ก็ถือว่าดีเรื่อย อาจไม่หวือหวาเพราะประจ บประแจงไม่เป็น

แต่ก็สุ ขสบายตามอั ตภาพ และ ดว งชะต าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ มีเงินทอง ใช้ไม่ข าดมือ มีบ้านมีรถหมดห นี้สิน และ ดว งยัง

ดีย าวจ น ด้านโชคล าภก็ มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คุณเคารพนับถือจะให้โชคอ่ านแล้วดีแ ชร์เก็ บไว้นะ

เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่าน ຮาศีเดียวกับท่านนักษั ตรเดียวกับท่าน จะได้อ่ านไปด้วยขอให้ท่าน

ประส บแต่สิ่งดีในชีวิ ต โชคล าภมากมาย ด้วยเทอญสาธุ

อันดั บ 1 ผู้ที่ เกิดวันศุกร์

คนเกิดวันนี้หากอย า กรวยเร็วต้องทำงานที่เกี่ยวข้อง กับอาห ารการกิน จะร่ำรวยเร็วมาก หากทำงานประจำหรือรับราชการ

อาจไม่รวยเร็ว แต่ก็พอมีอยู่มีกินมีหน้ามีต า แต่ควรหาอาชี พเสริม ทำควบคู่กันไปด้วย คนวันนี้พูดจาน่าฟัง คนมักคล้อยตามอยู่แล้ว

ดว งชะต า จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ มีบ้านมีรถหมดห นี้สิน และ ดว งยังดีย าวจ น ด้านโชคล าภก็มีเกณฑ์

ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตเลขจากlด็กน้อย จะให้โชคอ่ านแล้วดีแ ชร์เก็ บไว้นะเป็นกุศล โชคเข้าข้างคุณเผื่อเพื่อนที่เกิด

วันเดียวกับท่านຮาศีเดียว กับท่านนักษั ตรเดียวกับท่าน จะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประส บพบเ จอแต่สิ่งดีในชีวิ ต โชคล าภ

มากมาย ด้วยเทอญ สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ